ระยะเวลา
รอคอย
รูปภาพ
ลำดับคิว
ชื่อ - นามสกุล
สถานะ
00:02:50
18
นางSWE SWE(สายฝน) THAN
กำลังซักประวัติ
00:01:16
19
นายPRAKASH YADAV
รอซักประวัติ