Tel: 0 2444 6032 | Mail: phutha11303@yahoo.com


 Counter Website 

เอกสารงานพัสดุ

ลำดับ
หัวข้อ
เอกสารแนบ
1
รพ.พุทธมณเปิดประกวดราคาก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลดเอกสาร
2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร
3
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร
4
คู่มือการกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน
ดาวน์โหลดเอกสาร
5
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร
6
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1)
ดาวน์โหลดเอกสาร
7
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
8
หลักฐานแสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ดาวน์โหลดเอกสาร
9
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ดาวน์โหลดเอกสาร
10
กำหนดมาตรการกลไก
ดาวน์โหลดเอกสาร
11
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ดาวน์โหลดเอกสาร
12
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ดาวน์โหลดเอกสาร
13
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ดาวน์โหลดเอกสาร
14
แผน - ผลจัดซื้อจัดจ้าง สป. ปี 2563
ดาวน์โหลดเอกสาร
15
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าเสื่อมสภาพ
ดาวน์โหลดเอกสาร
16
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
17
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1
ดาวน์โหลดเอกสาร
18
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1
ดาวน์โหลดเอกสาร
19
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1
ดาวน์โหลดเอกสาร
20
ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาส ที่ 3 เม.ย.-มิ.ย.2564 2 ชุด
ดาวน์โหลดเอกสาร
21
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1
ดาวน์โหลดเอกสาร


การให้บริการโรงพยาบาลพุทธมณฑล

เข้าสู่ระบบ

Digital Newsletter