Tel: 0 2444 6032 | Mail: phutha11303@yahoo.com


Counter Website 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2563
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
>> 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
>> >> 1.1.1 บันทึกข้อความรายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562
>> >> 1.1.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการอนุญาตให้นำรายงานเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
>> 1.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2562
>> >> 1.2.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด
>> >> 1.2.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
>> >> 1.2.4 แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2563

>> 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ Print Screen คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
>> >> 2.1.1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการและขอเผยแพร่บนเว็บไซต์
>> >> 2.1.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ เกี่ยวกับมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
>> >> 2.2.1 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผูบริหารที่ได้รับมอบอำนาจ

>> >> 2.3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
>> การกำหนดมาตรการกลไกการส่งเสริมความโปร่งใส
>> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
>> หนังสือแจ้งอนุมัติแผนงบประมาณปี 2563
>> แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
>> คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-เปิดประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
>> ภาพถ่ายปิดประกาศแผน ณ หน่วยงาน
>> รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน ต.ค.-พ.ย.62
>> รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ธ.ค. 62-ม.ค. 63
>> รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ก.พ. 63
>> มีการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
>> บันทึกข้อความลงนาม/ข้อสั่งการ และขอเผยแพร่บนเว็บไซต์
>> แนวทางการตรวจสอบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
>> ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563 ชุดที่ 1
>> ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563 ชุดที่ 2
>> แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
>> แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
>> >> 3.1.1 เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป 1 โครงการ
>> >> 3.1.2 เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง วงเงินสูงสุด 1 โครงการ
>> >> 3.1.4 ภาพถ่ายปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชามสัมพันธ์
>> >> หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐและปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ หน่วยงานของรัฐ
>> >> การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป 2
>> >> การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด 2
>> >> ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2
EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
>> บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร / รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือน ตุลาคม 2562 / แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
>> บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร / รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือน พฤศจิกายน 2562 / แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
>> บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร / รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือน ธันวาคม 2562 / แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
>> บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร / รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือน มกราคม 2563 / แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
>> บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร / รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือน กุมภาพันธ์ 2563 / แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
>> บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร / รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือน มีนาคม 2563 / แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
>> บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร / รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือน เมษายน 2563 / แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
>> บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร / รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือน พฤษภาคม 2563 / แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร
>> บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
>> โครงการ/แผนงาน (กรณีที่เป็นแผนงานต้องมีเนื้อหา ขั้นตอน เหมือนกับโครงการ)
>> รายงานประชุม/ โครงการ/ กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจ หลักที่เลือก
>> ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
>> หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
>> แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
>> บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
>> โครงการ / แผนงาน (กรณีที่เป็นแผนงานต้องมีเนื้อหา ขั้นตอน เหมือนกับโครงการ)
>> รายงานประชุม/ โครงการ/ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการ
>> แผนงาน/โครงการ
>> ภาพถ่ายกิจกรรม
>> บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่ง การ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
>> แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
>> บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
>> โครงการ/แผนงาน
>> รายงานประชุม/ โครงการ/ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เข้ามาร่วมดำเนินการตามโครงการ/ กิจกรรม
>> ภาพถ่ายกิจกรรม
>> บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณา สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
>> แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
>> 8.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง อนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
>> 8.2 คำสั่ง / ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ในหน่วยงาน
>> 8.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลพุทธมณฑล
>> 8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
>> 8.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
>> 8.6 Link Integrity & Transparency Assessment : ITA ปี 2563
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
>> 9.1.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
>> >> 9.1.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
>> >> 9.1.1.2 นโยบายผู้บริหาร
>> >> 9.1.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
>> >> 9.1.1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
>> >> 9.1.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
>> >> 9.1.1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
>> >> 9.1.1.7 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
>> >> 9.1.1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
>> >> 9.1.1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
>> >> 9.1.1.10 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
>> >> 9.1.1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
>> 9.1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
>> 9.1.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
>> 9.1.4 แผนการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
>> 9.1.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และกรณีร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
>> 9.1.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหรือให้บริการ และการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
>> 9.1.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
>> >> 9.1.7.1 แผนวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
>> >> 9.1.7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
>> >> 9.1.7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
>> >> 9.1.7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแผนแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความชัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
>> >> 9.1.7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
>> 9.1.8 มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
>> 9.1.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ
>> 9.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล EB 9
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
>> บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน
>> แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
>> บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน
>> รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
>> บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผน ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
>> ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ
>> บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
>> คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
>> กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานต่ำ
>> หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
>> หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ
>> บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำ เผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน
>> ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผย ผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผย ให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
>> ภาพถ่ายประกอบ
EB15 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
>> บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
>> ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
>> ภาพถ่ายประกอบ
>> แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
>> คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหาร
>> หลักฐานแสดงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ
>> คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน
>> แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ
>> รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
>> บันทึกข้อความรับทราบและรายงานสรุปผลการดำเนินการ
>> แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
>> บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
>> ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน และคู่มือการกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน
>> หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
>> บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลมาตรการการป้องกันการรับสินบน
>> แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
>>บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ และขออนุญาต
>> โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม หรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
>> บันทึกข้อความรับทราบ
>> แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
>> ภาพถ่ายกิจกรรม
EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ
>> หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการ เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใส
>> การรวมกลุ่มชมรม STRONG กระจาบคุณธรรมนำโรงพยาบาลพุทธมณฑล
>> หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
>> หลักฐานสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และพัฒนาความโปร่งใส
>> แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
>> หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความ เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
>> สรุปผลรายงานการประชุมฯ
>> รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
>> หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขอ อนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
>> แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ
>> บันทึกข้อความลงนามประกาศและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
>> กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
>> หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
>> บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รอบที่ 1
>> บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รอบที่ 2
>> แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ
>> หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือ แลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่เจ้าหน้าที
>> รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
>> ภาพถ่ายประกอบ
>> หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการ
>> แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
>> แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม
>> หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนาม ในแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
>> แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
>> รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563 รอบที่ 1
>> รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563 รอบที่ 2
>> รายงานผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
>> แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ
>> บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ
>> กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
>> การประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
>> หนังสือแจ้งเวียน
>> บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
>> แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯ
>> เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นการให้บริการประชาชน
>> ภาพถ่ายประกอบ
>> แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


การให้บริการโรงพยาบาลพุทธมณฑล

เข้าสู่ระบบ

Digital Newsletter