Tel: 0 2444 6032 | Mail: phutha11303@yahoo.com


 Counter Website 

โรงพยาบาลพุทธมณฑล (Phutthamonthon Hospital)

          โรงพยาบาลพุทธมณฑล ก่อตั้งใหม่โดยเงินงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2537 จำนวน 13,533,000 บาท บนที่ดินโฉนดเลขที่ 10611 ซึ่ง นางม้วน กลิ่นประชุม ถวายวัดสุวรรณาราม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระครูวิชัยวุฒิคุณ ( หลวงพ่อดี สุวณฺโณ ) เจ้า อาวาส ได้อนุญาตให้กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการเช่าตามระเบียบกรมการศาสนา ในอัตราปีละหนึ่งหมื่นบาท ดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ ประปา ระบบไฟฟ้า ทางคมนาคมไม่สะดวก ถนนซอยเข้าโรงพยาบาลจากทางลาดยาง 800 เมตร เป็นถนนดินคันนา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดิน ของวัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร ไม่มีรถประจำทางเข้าถึง ในเดือน มิถุนายน 2539 มีการพัฒนาระบบโรงพยาบาลเปิดบริการ ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบน้ำประปา ไฟฟ้าใช้ แต่ถนนทางเข้าโรงพยาบาลยังไม่สามารถพัฒนาและขยายผิวจราจร เนื่องจากเจ้าของ กรรมสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขยายถนน และงบทางราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่สามารถนำมาพัฒนาถนนซึ่งเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมยก กรรมสิทธิ์ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ทางราชการ จึงมีโครงการจัดทำถนนเส้นใหม่ห่างจากเส้นเดิม 20 เมตร โดยโยธาธิการจังหวัดนครปฐมออกแบบ แล้ว แต่ยังขาดงบประมาณการก่อสร้างจากภาครัฐบาลจำนวน 19 ล้านบาท ในส่วนของประชาชนได้บริจาคสมทบเป็นทุนไว้จำนวน 5 แสนบาท มอบไว้ที่ สส.เผดิมชัย สะสมทรัพย์ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2540 ในปี 2544 ยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างถนนซึ่งการปรับปรุงถนนทาง เข้า โรงพยาบาลเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการที่ประชาชนจะเข้าถึงบริการของรัฐโดยสะดวก วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2545 นายแพทย์วัฒนา เทียมปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธมณฑล ได้ประสานงานกับ กำนันยุพา เขียวคำรพ กำนันตำบลศาลายา ส.ส.เผดิมชัย สะสมทรัพย์ และ ส.ส.ไชยา สะสมทรัพย์ อนุมัติจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประมาณ 2 ล้านบาท สมทบกับเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท ดำเนินการลาดยางผิวจราจรถนนทางเข้าโรงพยาบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ระดับหนึ่ง

           โรงพยาบาลพุทธมณฑล ได้เปิดศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านสาลวัน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยจัดทีมแพทย์และ พยาบาลให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการ เริ่มให้บริการตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2546 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 22.00 น.

           ในปีงบประมาณ 2552 กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายยกระดับการให้บริการของสถานีอนามัยพัฒนาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอพุทธมณฑลได้คัดเลือกให้สถานีอนามัยบ้านสาลวันพัฒนาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุข ภาพตำบล และได้เปลี่ยนการบริหารจัดการโดยสถานีอนามัยเป็นผู้บริหารจัดการเองทั้งหมด ทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลพุทธ มณฑล จึงได้กลับมาพัฒนาระบบการบริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และภายในปี 2553 สถานีอนามัยทุกแห่งได้ยกระดับพัฒนาเป็นโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

          การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลพุทธมณฑลได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และได้ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โดย สถาบันพัฒนารับรองคุณภาพสถานพยาบาล ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 และได้พัฒนากระบวนการดูแลสุขภาพ ตาม Service Plan ของเครือ ข่ายโรงพยาบาลพุทธมณฑล ซึ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
วิสัยทัศน์ ( Vision )

                     เป็นผู้นำในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพภายใน ปี 2565

พันธกิจ ( Mission )

                     1.ให้บริการสุขภาพแบบผสมผสานอย่างมีมาตรฐาน
                     2.บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
                     3.ให้บริการผู้ป่วยด้วยความปลอดภัยค่านิยมร่วม MOPH

                     Mastery : เป็นนายตัวเอง
                     Originality : เร่งสร้างสิ่งใหม่
                     People : ใส่ใจประชาชน
                     Humility : ถ่อมตน อ่อนน้อม

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)


การให้บริการโรงพยาบาลพุทธมณฑล

เข้าสู่ระบบ

Digital Newsletter