Tel: 0 2444 6032 | Mail: phutha11303@yahoo.com


 Counter Website 

หนังสือเวียน

ลำดับ
วันที่
หัวข้อ
เอกสารแนบ
1
15 พ.ค. 2562
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร แนวทางปฏิบัติ

ลำดับ
วันที่
หัวข้อ
เอกสารแนบ
1
09 เม.ย. 2564
ตัวชี้วัดร่วม ประจำปี 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร
2
03 ธ.ค. 2563
เอกสารแนวทางการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับสิทธิประกันสุขภาพ จังหวัดนครปฐม ปีงบ2563
ดาวน์โหลดเอกสาร
3
31 ม.ค. 2563
ประกาศ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ดาวน์โหลดเอกสาร
4
20 พ.ย. 2562
ระเบียบ เรื่อง การแต่งกายของบุคลากรโรงพยาบาลพุทธมณฑล
ดาวน์โหลดเอกสาร
5
20 พ.ย. 2562
แนวทางการจัดการขยะ โรงพยาบาลพุทธมณฑล
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนวทางปฏิบัติทั้งหมด...

เอกสาร ธุรการ

ลำดับ
วันที่
หัวข้อ
เอกสารแนบ
1
01 ธ.ค. 2564
คำสั่ง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรนอกเวลาราชการ เดือน พฤศจิกายน 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร
2
04 พ.ย. 2564
คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน ตุลาคม 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร
3
19 ต.ค. 2564
แบบฟอร์มใบส่งซ่อมพัสดุ
ดาวน์โหลดเอกสาร
4
31 ส.ค. 2564
คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน สิงหาคม 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร
5
31 ส.ค. 2564
คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน กันยายน 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารธุรการทั้งหมด...

เอกสาร อื่นๆ

ลำดับ
วันที่
หัวข้อ
เอกสารแนบ
1
14 ก.ย. 2560
หลักสูตรศึกษาอบรม ปี 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร
2
16 มี.ค. 2560
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
3
16 มี.ค. 2560
แบบฟอร์มใบขอรับเลือด
ดาวน์โหลดเอกสาร
4
16 มี.ค. 2560
แบบฟอร์มหนังสือส่งตัวอย่างเลือด
ดาวน์โหลดเอกสาร
5
16 มี.ค. 2560
แบบฟอร์มหนังสือขอส่งตัวอย่างเพื่อตรวจ HIV Vial Load
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารอื่นๆทั้งหมด...


การให้บริการโรงพยาบาลพุทธมณฑล

เข้าสู่ระบบ

Digital Newsletter