Tel: 0 2444 6032 | Mail: phutha11303@yahoo.com

หนังสือเวียน

ลำดับ
วันที่
หัวข้อ
เอกสารแนบ
1
15 พ.ค. 2562
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร แนวทางปฏิบัติ

ลำดับ
วันที่
หัวข้อ
เอกสารแนบ
1
17 เม.ย. 2562
ตัวชี้วัดร่วมลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปี 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร
2
26 มี.ค. 2562
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ดาวน์โหลดเอกสาร
3
13 มี.ค. 2562
แบบประเมินผลการปฏฺิบัติราชการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
4
28 ม.ค. 2562
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) รพ.พุทธมณฑล
ดาวน์โหลดเอกสาร
5
15 ม.ค. 2562
แบบมอบหมายตัวชี้วัด 62
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนวทางปฏิบัติทั้งหมด...

เอกสาร ธุรการ

ลำดับ
วันที่
หัวข้อ
เอกสารแนบ
1
04 ก.ค. 2562
คำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน กรกฎาคม 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร
2
06 มิ.ย. 2562
คำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน มิถุนายน 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร
3
30 เม.ย. 2562
คำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน พฤษภาคม 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร
4
25 เม.ย. 2562
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพุทธมณฑล ครั้งที่ 4/2562
ดาวน์โหลดเอกสาร
5
05 เม.ย. 2562
คำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน เมษายน 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารธุรการทั้งหมด...

เอกสาร อื่นๆ

ลำดับ
วันที่
หัวข้อ
เอกสารแนบ
1
14 ก.ย. 2560
หลักสูตรศึกษาอบรม ปี 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร
2
16 มี.ค. 2560
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
3
16 มี.ค. 2560
แบบฟอร์มใบขอรับเลือด
ดาวน์โหลดเอกสาร
4
16 มี.ค. 2560
แบบฟอร์มหนังสือส่งตัวอย่างเลือด
ดาวน์โหลดเอกสาร
5
16 มี.ค. 2560
แบบฟอร์มหนังสือขอส่งตัวอย่างเพื่อตรวจ HIV Vial Load
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารอื่นๆทั้งหมด...


การให้บริการโรงพยาบาลพุทธมณฑล

เข้าสู่ระบบ

Digital Newsletter