Tel: 0 2444 6032 | Mail: phutha11303@yahoo.com


 Counter Website 

หนังสือเวียน

ลำดับ
วันที่
หัวข้อ
เอกสารแนบ
1
15 พ.ค. 2562
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร แนวทางปฏิบัติ

ลำดับ
วันที่
หัวข้อ
เอกสารแนบ
1
31 ม.ค. 2563
ประกาศ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ดาวน์โหลดเอกสาร
2
20 พ.ย. 2562
ระเบียบ เรื่อง การแต่งกายของบุคลากรโรงพยาบาลพุทธมณฑล
ดาวน์โหลดเอกสาร
3
20 พ.ย. 2562
แนวทางการจัดการขยะ โรงพยาบาลพุทธมณฑล
ดาวน์โหลดเอกสาร
4
09 ส.ค. 2562
รายงานการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลพุทธมณฑล 2 กรกฏาคม 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร
5
23 ก.ค. 2562
เครื่องมือพัฒนาคุณภาพเพื่อประกอบกับมาตรฐานโรงพยาบาลฉบับที่ 4 ปี2019
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนวทางปฏิบัติทั้งหมด...

เอกสาร ธุรการ

ลำดับ
วันที่
หัวข้อ
เอกสารแนบ
1
01 มิ.ย. 2563
คำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน มีนาคม 2563
ดาวน์โหลดเอกสาร
2
01 มิ.ย. 2563
คำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน เมษายน 2563
ดาวน์โหลดเอกสาร
3
01 มิ.ย. 2563
คำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน พฤษภาคม 2563
ดาวน์โหลดเอกสาร
4
10 เม.ย. 2563
หนังสือรับรองออกนอกเคหสถาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
5
06 มี.ค. 2563
คำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน กุมภาพันธ์ 2563
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารธุรการทั้งหมด...

เอกสาร อื่นๆ

ลำดับ
วันที่
หัวข้อ
เอกสารแนบ
1
14 ก.ย. 2560
หลักสูตรศึกษาอบรม ปี 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร
2
16 มี.ค. 2560
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
3
16 มี.ค. 2560
แบบฟอร์มใบขอรับเลือด
ดาวน์โหลดเอกสาร
4
16 มี.ค. 2560
แบบฟอร์มหนังสือส่งตัวอย่างเลือด
ดาวน์โหลดเอกสาร
5
16 มี.ค. 2560
แบบฟอร์มหนังสือขอส่งตัวอย่างเพื่อตรวจ HIV Vial Load
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารอื่นๆทั้งหมด...


การให้บริการโรงพยาบาลพุทธมณฑล

เข้าสู่ระบบ

Digital Newsletter