Tel: 0 2444 6032 | Mail: phutha11303@yahoo.com


 Counter Website 

แนวทางเวชปฎิบัติ (CPG)
ลำดับ เรื่อง เอกสาร
1 Asthma : แนวทางการวินิจฉัยและรักษา โรคหืดในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
2 COPD : แนวปฏิบัติบริการสาธารณสุขโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 2553 ดาวน์โหลด
3 TB : แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลด
4 HIV : แนวทางปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับเอชไอวี 2557 ดาวน์โหลด
5 ANC : แนวทางปฏิบัติการให้บริการคลินิกฝากครรภ์เครือข่าย โรงพยาบาลพุทธมณฑล ปี 2562 ดาวน์โหลด


การให้บริการโรงพยาบาลพุทธมณฑล

เข้าสู่ระบบ

Digital Newsletter