Tel: 0 2444 6032 | Mail: phutha11303@yahoo.com

ตารางการนัดหมายรับบริการ แพทย์แผนจีน วันที่ปัจจุบัน 03 ธ.ค. 2564
วันก่อน 03 ธ.ค. 2564 วันถัดไป
เวลานัดหมาย ชื่อ - นามสกุล อาการเบื้องต้น สถานะ
08:30 เตียง 1 ว่าง
08:30 เตียง 2 ว่าง
09:30 เตียง 1 ว่าง
09:30 เตียง 2 ว่าง
10:30 เตียง 1 ว่าง
10:30 เตียง 2 ว่าง
11:30 เตียง 1 ว่าง
11:30 เตียง 2 ว่าง
พักกลางวัน
13:30 เตียง 1 ว่าง
13:30 เตียง 2 ว่าง


การให้บริการโรงพยาบาลพุทธมณฑล

เข้าสู่ระบบ

Digital Newsletter